corso-energy-manager

Energetický manažment (EM) z pohľadu úspor energie môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k optimalizácii spotreby energie za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa predovšetkým využíva metóda Monitoring and Targeting (M&T)

Monitoring a Targeting znamená pravidelné zhromažďovanie prevádzkových údajov daného objektu, resp. objektov a ich súčasných úrovní spotrieb energie  s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch. Vychádza z princípu „nemôžete riadiť to, čo nemeriate „.

To je jeho primárny účel, ale M&T tiež poskytuje cenné sekundárne informácie, ktoré môžu byť použité pre rozpočtové prognózy, porovnávanie a čo je dôležité pre energetického manažéra i overovanie úspor energie ale aj vody. V dôsledku toho, M&T podporuje všetky aspekty energetického manažmentu.

Programy Monitoring-u a Targeting-u sú tak účinné, že vykazujú typické zníženie ročných nákladov na energiu cca 5-10%.    

Zavedenie Energetického manažmentu predstavuje pre organizácie významnú príležitosť, ako znížiť spotrebu energie pri zachovaní alebo zvýšení produktivity. Jeho implementáciou sa zabezpečí rozumné a efektívne využívanie energie s cieľom maximalizovať zisky pri minimalizácii nákladov a zlepšiť konkurenčné postavenie.

M&T  zahŕňa stručne nasledujúce kroky: 

 • meranie Vašej spotreby energie a zber dát,
 • hľadanie príležitostí k úsporám energie, a odhad, koľko energie ušetrí dané opatrenie,
 • prijatie úsporných opatrení,
 • sledovanie a vyhodnocovanie, porovnávanie uskutočnených zmien na základe analýz nameraných dát pre verifikáciu Vašich energeticky úsporných riešení.

Komu je určený M&T? 

 • hotely, penzióny,
 • školy,
 • polikliniky, nemocnice,
 • administratívne, podnikateľské centrá,
 • areály, haly.

Nami ponúkané činnosti Energetického manažmentu : 

 • zaistenie optimálnych dodávok energií s ohľadom na cenu a bezpečnosť,
 • trvalé znižovanie energetickej náročnosti prevádzok budov,
 • optimalizácia nákladov na prevádzku energetických zariadení pri minimalizácii porúch a odstávok,
 • cielené plánovanie a riadenie rozvoja energetického hospodárstva a jeho hospodárne prevádzkovanie,
 • priebežné – kontinuálne sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie chodu celého energetického hospodárstva,
 • sledovanie početnosti a charakteru porúch technologických zariadení, vyhodnocovanie a návrh opatrení na jeho zníženie, vrátane samotnej realizácie týchto opatrení,
 • podávanie návrhov na zlepšenie funkcie energetického hospodárstva,
 • úzka spolupráca s pri príprave koncepcie ďalšieho rozvoja energetického hospodárstva,
 • zavedenie systémov Monitoringu a Targetingu.