epcprojects

EPC projekty

V prostredí slovenskej legislatívy sú EPC projekty definované v zákone 321/2014 Z.z o energetickej efektívnosti ako „Energetická služba s garantovanou úsporou„.

Vo všeobecnosti je proces EPC projektu tvorený štyrmi základnými okruhmi   (krokmi), ktorými prechádza od získania záujemcu až po prvé vyhodnotenie garantovaných úspor.

1. krok – Analýza (predprípravná fáza):

  • Vstupná analýza (predanie podkladov)
   • V tomto úvodnom kroku je dôležité zabezpečiť od potenciálneho zákazníka všetky možné podklady k analýze spotrieb a k návrhu prvotných, predbežných opatrení na dosiahnutie úspor. Tento krok pomôže definovať základné princípy zadania projektu a jeho očakávané výstupy.
   • Tu je najdôležitejšie rozhodnutie, či navrhované riešenie je vhodné riešiť formou EPC projektu. Ak áno vypracuje sa úvodná ponuka.
  • Úvodná ponuka
   • Po vypracovaní vstupnej analýzy sa jej výsledky premietnu do vypracovania úvodnej ponuky, kde je dôležité zahrnúť aj cenu peňazí na predpokladaný projekt.
  • Potvrdenie záujmu a vypracovanie detailnej analýzy
   • Ak sa zákazník rozhodne pre naše riešenie, opätovne vykonáme návrh opatrení pre dosiahnutie úspor, kde je možné zapracovať ďalšie úsporné opatrenia, pre dosiahnutie stanoveného cieľa, t.j. aby bola dosiahnutá aj nad úspora.

2. krok – Plánovanie:

 • Vypracovanie EPC projektu
  • V tomto kroku je dôležité definovať všetky princípy budúceho EPC projektu od jeho zadania, návrhu riešenia až po spôsob vyhodnocovania úspor. Poskytovateľ energetických služieb ESCO (Energy Service Company) v  prípade záujmu zákazníka zaisťuje financovanie úsporných opatrení a poskytuje zmluvné záruky, že po dobu zmluvného vzťahu bude dosiahnuté minimálne garantované úspory nutnej investície (investičné náklady, financovanie, energetický manažment). Bežná dĺžka kontraktu k splácaniu nákladov z  dosahovaných úspor je 8 až 10 rokov.
 • Zmluva o EPC projekte
  • Zmluva o energetických službách rieši všetky podstatné náležitosti partnerského obchodného vzťahu medzi dodávateľom ESCO a zákazníkom. Je uzatváraná na dobu nutnú k splateniu nadobúdacích nákladov projektu.

3. krok – Realizácia:

 • Realizácia projektu
  • V tomto kroku je najdôležitejšie vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá musí zahŕňať všetky aspekty návrhu opatrení na dosiahnutie predpokladaných úspor, vrátane zabezpečenia aktívneho Energetického manažmentu.
 • Prevádzka zariadenia
  •  Ak nebolo dohodnuté zmluvne inak, máme nad prevádzkou zariadenia online dohľad s možnosťou zásahu v prípade poruchy, alebo v prípade takého prevádzkovanie, ktoré sa vymyká dohodnutým podmienkam obvyklého prevádzkovania.
 • Energetický manažment
  • Práve aktívny Energetický manažment je najdôležitejším nástrojom pre dosiahnutie garantovaných úspor a v 99% má aj najväčší podiel na dosiahnutie tzv. nad úspor. V tomto prípade sa pozeráme na prevádzkovanie zariadenia v takom režime, aby boli dodržané všetky podmienky popísané vyššie, ale s hlavným dôrazom na dosiahnutie čo najväčších úspor.

4. krok – Vyhodnocovanie:

 • Vyhodnocovanie projektu EPC
  • Tento krok sa vykonáva na základe zmluvne dohodnutých podmienok. Základom je interné vyhodnocovanie na mesačnej báze, kde je interne prezentované ako je to s garantovanou úsporou. Pre prijímateľa ESCO je dôležité štvrťročné vyhodnotenie. Celková skutočná úspora sa vyhodnocuje na ročnej báze. Opäť je vyhotovená ročná správa o skutočnej úspore, ktorá slúži aj ako podklad pre vyúčtovanie prípadnej nad úspory a to pomerom ako bolo dohodnuté v zmluve.
 • Návrhy na zlepšenie
  • Tento krok je dôležitý z dvoch hľadísk. Pri mesačnom vyhodnocovaní EPC projektu môže nastať situácia, že nami prijate opatrenia sú nedostačujúce na dosiahnutie garantovanej úspory a je potrebné prijať návrhy na zlepšenie, aby bola dosiahnutá celková skutočná garantovaná úspora. Druhé hľadisko berieme na zreteľ v prípade záujmu pomôcť zákazníkovi zvýšiť celkovú úsporu. V tom prípade sa pripravia ďalšie návrhy opatrení v oblasti, ktoré pôvodný projekt EPC vôbec neriešil.