prevadzkovytechnik

Prevádzkový energetik

Činnosti Prevádzkového energetika zahŕňajú:

 • Odborné  činnosti  v oblasti  energetiky  na  objektoch  objednávateľa  podľa  platných  zákonov, vyhlášok,  noriem,  predpisov  a  pokynov,  najmä  pri  zaisťovaní  dodávok  a  merania  množstva energií pre objekty,  predovšetkým:
  • elektrickej energie
  • zemného plynu
  • ostatných médií (napr.: voda, palivá atď.)
 • Vecnú  kontrolu  faktúr  za  vyššie  uvedené energie  vrátane  stanovenia  rozdelenia nákladov na nákladové strediská.
 • Prípravu technických podkladov pre zjednanie množstva parametrov a limitov dodávok energií s prvotnými dodávateľmi.
 • Vykonávanie technickej podpory pri prihlasovaní a kúpnych zmluvách vyššie uvedených energií a ich dodatkov vrátane ich prejednania s dodávateľmi.
 • Zabezpečenie vykonávania odpočtov a kontrolovať odpočty meračov energií.
 • Spracovávanie návrhov na opatrenia pri výraznejších nárastoch spotreby energií na objektoch proti predchádzajúcim obdobiam.
 • Účinnú spoluprácu pri odstraňovaní havárií v trafostaniciach a vstupných rozvodniach VN a NN.
 • Spracovávanie  podkladov  pre  rozúčtovane  a  refakturáciu nákladov  na  energie  útvarom Objednávateľa
 • Aktívne sa  zúčastňovať preberania  nových  a  rekonštruovaných  energetických  zariadení  na základe požiadavky Objednávateľa.
 • Predkladanie návrhov na zníženie nákladov vynaložených na energie v objektoch Objednávateľa.
 • Ďalšie operatívne úlohy podľa pokynov Objednávateľa.
 • Vecnú kontrolu a prípravu podkladov pre prácu na el. zariadení na napájacej úrovni VN.