vopremedii

Verejné obstarávanie na nákup médií

V praxi a predovšetkým v komunálnej sfére sa stretávame s veľmi vysokou cenou silovej elektriny a zemného plynu ako komodity. Tento stav pokladáme za nekorektný zo strany dodávateľov energií, mnohokrát ponúkajúcim svojím zákazníkom „ideálne“ riešenia v podobe bezplatného energetického poradenstva, výsledkom ktorého je „zníženie“ ceny komodity o niekoľko €. Avšak aj po zlacnení je jej cena vysoká, v niektorých prípadoch dokonca až o 100% vyššia ako majú súkromné podniky. Aj z toho dôvodu je potrebné, aby sa obce a mestá začali správať hospodárne ako firmy a nemali by smerovať len cestou zatepľovania svojich objektov ale investovali do energetického hospodárstva ako celku. Ako prvý krok v tomto procese pokladáme zreálnenie trhovej ceny za komoditu, ktorá nám generuje úspory = ďalšie investície do energetiky.

Cieľom VO na nákup médií je združiť čo najviac obcí a firiem v regióne:

VEĽKÝ BALÍK ENERGIE = NAJVÝHODNEJŠIA CENA KOMODITY


Tento proces zahŕňa:
1. Analýzu spotreby
2. Výber dodávateľa služieb VO
3. nákup strategických médií
4. zabezpečenie ZoZDE.

V procese výberu dodávateľa médií využívame málo využívanú ale najvhodnejšiu metódu VO pre nákup médií, kde doba dodávky je 3 – 4 roky podľa dohody. Každý rok sa následne vykoná elektronická aukcia (nie VO) v čase najvhodnejšom pre získanie najnižšej ceny na trhu, čím sa zabezpečí garancia minimálnej ceny aká bola v predošlom roku – predpokladaná úspora na cene za komoditu v prvom roku trvania zmluvy je min. 30 – 40% oproti súčasnosti (v ďalších rokoch podľa vytendrovanej ceny). S úspešným uchádzačom VO bude podpísaná Zmluva o združenej dodávke energie za každú obec alebo subjekt samostatne. Súčasťou samotného VO je aj posúdenie a stanovenie transparentnej Zmluvy o združenej dodávke energie  (bez skrytých poplatkov), s prihliadnutím na potreby obce alebo subjektu primárne na množstvo, kvalitu a čo najnižšie fixné poplatky.